JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

UNIT KONTRAK & UKUR BAHAN

CARTA UNIT KONTRAK & UKUR BAHAN

 FUNGSI UNIT KONTRAK DAN UKUR BAHAN

1. Menyelaras dan melaksana panggilan sebut harga jabatan dan sebut harga ‘B’ JPPH dan tender.
2. Menyediakan dan menyemak Anggaran Jabatan untuk tender/ sebut harga.
3. Menyelaras peruntukan projek supaya kos pelaksanaan projek dipantau tidak melebihi siling yang diluluskan.
4. Membuat penilaian tender/sebut harga.
5. Penyediaan Surat Setuju Terima Sebut Harga/Tender.
6. Penyediaan dokumen sebut harga/tender.
7. Menyelaras laporan prestasi kemajuan kerja kontraktor.
8. Menyelaras dan menyedia permohonan perubahan kerja untuk kelulusan Pegawai Penguasa, pengukuran semula kuantiti sementara dan lain-lain pelarasan di bawah kontrak.
9. Menyelaras prosedur kontraktual dalam pelaksanaan kontrak selaras dengan Syarat-Syarat Kontrak UMP/JKR.
10. Memberi khidmat nasihat mengenai perolehan dan tatacara kontrak untuk PTJ-PTJ di UMP yang memerlukan nasihat.
11. Penyediaan CPC, CMGD untuk semua unit di JPPH selepas pengesyoran daripada Ketua Unit.
12. Menyediakan kertas kerja makluman / laporan terkini / semasa projek-projek Sambungan RMKe-10 dan RMK-11 untuk Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU), Mesyuarat Eksekutif dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU).

Urusetia
13. Urusetia Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga dan Tender.
14. Urusetia Jawatankuasa Perubahan Kerja, JPPH
15. Urusetia Jawatankuasa Lanjutan Masa, JPPH
16. Urusetia Mesyuarat Pemantauan Perolehan JPPH dan Sistem Pemantauan Projek JPPH.