JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit Pembangunan

CARTA UNIT PEMBANGUNAN

 

FUNGSI UNIT PEMBANGUNAN

1. Menyelaras dan melaksana Pengurusan projek pembangunan di UMP

2. Merancang keperluan anggaran bajet pembangunan & RMK11 dan mengawal peruntukan tahunan untuk Unit Pembangunan.

3. Menyelaraskan laporan bulanan berkaitan perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Menyelaras pentadbiran kontrak dan menyediakan laporan serta dokumentasi yang berkaitan projek pembangunan.

5. Memantau dan menyelesaikan kerja membaiki kecacatan bagi projek pembangunan.

6. Menyelaras urusan bersama pihak JKR, perunding dan kontraktor.

7. Merancang keperluan infrastruktur keseluruhan Kampus UMP.

8. Merancang dan menyelaras penggunaan tanah dan kawasan Kampus UMP.

9. Menyediakan maklumat berkaitan pembangunan projek.