JPPH - Official Portal

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT

Unit Senibina

CARTA UNIT SENIBINA

 FUNGSI UNIT SENIBINA

1. Merancang, merekabentuk, menguruskan dan mengawal selia projek-projek naiktaraf, ubahsuai dan pembangunan berkaitan.

2. Menyediakan lukisan skematik bagi kelulusan projek baru atau yang dimohon oleh PTJ (setelah ditapis) untuk diserahkan kepada Unit KUB untuk membuat anggaran kos.

3. Mengawal peruntukan untuk Unit Senibina.

4. Menyemak spesifikasi teknikal dan jadual kadar harga bagi projek-projek berkaitan.

5. Mempengerusikan semua Mesyuarat Tapak dan Mesyuarat Teknikal bagi projek-projek di bawah penyeliaannnya.

6. Memantau segala projek naiktaraf, ubahsuai dan pembangunan baru yang berkaitan agar mengikut kualiti, kos, masa dan spesifikasi serta prosedur yang telah ditetapkan sehingga tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

7. Membuat penilaian kemajuan kontraktor di tapak dan seterusnya memproses bayaran tuntutan yang dibuat oleh kontraktor.
viii. Membuat penilaian kontraktor bagi projek Design & Build serta penyediaan laporan berkaitan item senibina.

8. Menyediakan lukisan pelan susunatur majlis yang berkaitan dengan majlis-majlis utama universiti seperti Majlis Konvokesyen dan lain-lain.

9. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan Pengurusan Universiti dari masa ke semasa.

10i. Mengadakan Mesyuarat Unit sekurang-kurangnya sekali sebulan.